Oprichting Stichting Momentum

Twee maanden nadat de Kapitein en zijn bemanning de groep drenkelingen had overgedragen aan de Griekse autoriteiten, was de situatie van de groep drenkelingen nog nauwelijks verbeterd. Er bleek geen plaats te zijn in de opvanglocaties op Korfoe of op de omringende Griekse eilanden, en ook elders in het fors bezuinigende Griekenland vielen ze nog eens tussen wal en schip.

Stichting biedt hulp aan drenkelingen Momentum Scan

Een grote groep van de mensen die gered werden door de 'Momentum Scan', leeft op straat en in de parken van Athene.Geen dak boven hun hoofd, geen geld, geen uitzicht op een oplossing en veelal aggresief benaderd door de lokale bevolking. CFL voelde zich medeverantwoordelijk voor hun verdere lot. In de laatste week van maart 2011 heeft Kapitein Remeeus met Habib Kazema het initiatief genomen en zijn ze afgereisd naar Athene om de leefsituatie van de vluchtelingen ter plekke te bekijken en in te schatten waar de hulp het hardst nodig is. Dit heeft geresulteerd in het arrangeren en inrichten van een pand in Athene waar in ieder geval de meest kwetsbare groepen (vrouwen en kinderen voorop) een behoorlijk onderdak hebben en regelmatig gevoed konden worden. Daarnaast zijn wij van mening dat de kinderen onderwijs moeten krijgen en dat er medische verzorging voor hen moet komen. Verder zullen de mensen die hun geliefden zijn kwijtgeraakt door de ramp geestelijke bijstand moeten krijgen. Op deze manier zullen de vluchtelingen in ietwat comfortabler omstandigheden hun asielaanvraag kunnen afwachten.

CFL kon dit niet alleen. Daarom is in April 2011 ‘Stichting Momentum’ opgericht. In de daaropvolgende maanden is ooggetuige Martin-Erik Remeeus meerdere malen terug geweest in Athene, wederom in het gezelschap van tolk Habib Kazemi, zelf ooit een Afghaanse bootvluchteling die een vergelijkbare route volgde om een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen.

Samen hebben ze geconstateerd dat de asielkansen van de resterende groep vrijwel nihil zijn en dat de situatie voor hen in het bijna failliete Griekenland steeds nijpender wordt. Een deel van het oorspronkelijke plan, om ook een fatsoenlijk onderkomen voor de probleemgezinnen te regelen, bleek voor de lange termijn niet haalbaar door de hoge huurprijzen en de weinig plooibare houding van verhuurders. Ook staan de Griekse autoriteiten niet te springen om de nog in Griekenland verblijvende Afghanen actief bij te staan, laat staan om ze een versnelde asielprocedure te laten doorlopen. Voor de immigratie verantwoordelijke functionarissen hebben vertegenwoordigers van de bootvluchtelingen duidelijk gemaakt dat het vrijwel uitgesloten is dat hun aanvraag zal worden gehonoreerd. Binnen de EU geldt de afspraak dat de port of entry waar niet-Europese immigranten voor het eerst voet aan land zetten, in alle gevallen financieel en juridisch aansprakelijk blijft voor deze mensen. Griekenland denkt zich in de huidige omstandigheden deze claim niet te kunnen permitteren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid voor het lot van deze mensen vooralsnog af. Het gevolg is dat het grootste deel van de door de Momentum Scan geredde vluchtelingen inmiddels in de illegaliteit is verdwenen. Een enkeling in Griekenland, de meeste in andere Europese landen.

Dat betekent dat er een nieuwe uitdaging ligt voor de Stichting Momentum. Natuurlijk is het mooi dat we met z’n allen voldoende middelen hebben verzameld om in de eerste levensbehoeften van ‘onze drenkelingen’ te voorzien en ze de meest elementaire medische hulp en psychische begeleiding te kunnen bieden. Dat moet we vooral ook blijven doen. Maar er is meer nodig..

Op verzoek van Stichting Momentum is Habib Kazemi teruggegaan naar zijn geboorteland en heeft er contacten gelegd met overheidsautoriteiten en hulporganisaties om ons te ondersteunen bij het opzetten van een remigratieproject in Afghanistan zelf. Het plan is om per project van 4 maanden tenminste vijftien alleenstaande vrouwen met kinderen te helpen een nieuw, en nu wel kansrijk bestaan op te bouwen in het land dat ze ooit wilden ontvluchten. Met geld en ondersteuning van de Stichting Momentum wordt een pand in een beveiligde omgeving in Kabul gehuurd, waar de vrouwen kunnen verblijven gedurende de tijd dat ze een opleiding krijgen tot kleermaakster. De gedachte erachter is dat als ze nu eenmaal maar een veelgevraagd en gewaardeerd beroep beheersen, hun kansen op de arbeidsmarkt veel beter zijn en ze op eigen kracht een tweede kans krijgen in het land dat ze kennen en waar ze zich ooit thuis voelden. Bovendien is Afghanistan politiek stabieler dan voorheen, en is het land er gebaat bij dat mensen, met vaardigheden waar behoefte aan bestaat, komen helpen bij de wederopbouw.