Over Stichting Momentum

Alle gebeurtenissen in het kort

In de nacht van 16 januari 2011 ontving het zeeschip ‘Momentum Scan’ een noodsignaal. Midden op de Adriatische Zee dreef een houten bootje stuurloos rond met daarop honderden vluchtelingen. Door de harde wind en hoge golfslag was onmiddellijk ingrijpen vereist. Dankzij krachtig optreden van de bemanning en met gevaar voor eigen leven, konden 226 opvarenden worden gered. Een onbekend aantal drenkelingen verdronk in de hoge golven. Vrijwel onmiddellijk erna brak het wrakke scheepje en zonk. De 'Momentum Scan' kreeg opdracht om de overlevenden naar de haven van Korfoe Stad te brengen. Onderweg verzorgde de bemanning de gewonde en getraumatiseerde mensen en deelde voedsel en dekens uit.

Twee maanden nadat bemanning de drenkelingen had overgedragen aan de Griekse autoriteiten, was de situatie van de groep drenkelingen nauwelijks verbeterd. Een grote groep leeft op straat en in de parken van Athene. Geen dak boven hun hoofd, geen geld, geen uitzicht op een oplossing en veelal aggresief benaderd door de lokale bevolking. CFL voelde zich medeverantwoordelijk voor hun verdere lot. In maart 2011 heeft Kapitein Remeeus met Habib Kazemi het initiatief genomen en zijn ze afgereisd naar Athene om in te schatten waar de hulp het hardst nodig is. Dit heeft geresulteerd in het arrangeren en inrichten van een pand in Athene waar in ieder geval de meest kwetsbare groepen een behoorlijk onderdak hebben en regelmatig gevoed konden worden.

Daarnaast zijn wij van mening dat de kinderen onderwijs moeten krijgen en dat er medische verzorging voor hen moet komen. Op deze manier zullen de vluchtelingen in ietwat comfortabler omstandigheden hun asielaanvraag kunnen afwachten. CFL kon dit niet alleen, daarom is in April 2011 ‘Stichting Momentum’ opgericht. In de daaropvolgende maanden hebben Remeeus en Kazemi geconstateerd dat de asielkansen van de resterende groep vrijwel nihil zijn en dat de situatie voor hen in het bijna failliete Griekenland steeds nijpender wordt.

Voor de immigratie verantwoordelijke functionarissen hebben vertegenwoordigers van de bootvluchtelingen duidelijk gemaakt dat het vrijwel uitgesloten is dat hun aanvraag zal worden gehonoreerd. Het gevolg is dat het grootste deel van de vluchtelingen inmiddels in de illegaliteit is verdwenen. Een enkeling in Griekenland, de meeste in andere Europese landen.

Daarom is eind 2011 besloten dat er een nieuwe uitdaging ligt voor de Stichting Momentum. Natuurlijk is het mooi dat we met z’n allen voldoende middelen hebben verzameld om in de eerste levensbehoeften van ‘onze drenkelingen’ te voorzien en ze de meest elementaire medische hulp en psychische begeleiding te kunnen bieden. Dat moet we vooral ook blijven doen. Maar er is meer nodig.

De Stichting heeft contacten gelegd met overheidsautoriteiten en hulporganisaties om ons te ondersteunen bij het opzetten van een remigratieproject in Afghanistan zelf. Per project van 4 maanden worden tenminste vijftien alleenstaande vrouwen met kinderen geholpen om een nieuw, en nu wel kansrijk bestaan op te bouwen in het land dat ze ooit wilden ontvluchten. Met geld en ondersteuning van de Stichting Momentum wordt een pand in een beveiligde omgeving in Kabul gehuurd, waar de vrouwen kunnen verblijven gedurende de tijd dat ze een opleiding krijgen tot kleermaakster. De gedachte erachter is dat als ze nu eenmaal maar een veelgevraagd en gewaardeerd beroep beheersen, hun kansen op de arbeidsmarkt veel beter zijn en ze op eigen kracht een tweede kans krijgen in het land dat ze kennen en waar ze zich ooit thuis voelden.